Počet položek: 0 0 Kč

Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky /dále jen VOP/ se uzavírají na jedné straně s fyzickou či právnickou osobou /dále jen kupující/ a s Blaženou Baumrukovou, sídlem Družstevní 235, Čechtice, PSČ 257 65, podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného MÚ Vlašim, IČ 61468592, DIČ CZ7652135689 /dále jen prodávající/. E-shop se řídí zákony České republiky.

Kupující svým souhlasem stvrzuje, že je plně seznámen s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.

Náležitosti objednávky

1.1. Kupující je povinen řádně vyplnit všechny údaje. Těmito údaji  jsou: jméno, příjmení, dodací a fakturační adresa /v případě, že se liší/,  způsob platby, typ, druh  a množství zboží, způsob dodání /Česká pošta či PPL/.

1.2. Pokud nebudou tyto náležitosti objednávky řádně vyplněny, prodávající není povinen zboží zaslat.

Objednávky, storna objednávky, expedice zboží

1.1 Ve chvíli, kdy kupující zašle e-mailem svou objednávku, tak ta  se stává závaznou pro obě strany   a je brána jako kupní smlouva.  

1.2.  Prodávající zašle kupujícímu potvrzovací e-mail s přijetím objednávky či se s kupujícím spojí telefonicky, aby mu potvrdil přijetí objednávky.

1.3. Svou objednávku může kupující stornovat do 24hod po odeslání,  a to pouze e-mailem.

1.4 Prodávající je povinen zaslat zboží ihned od obdržení objednávky.  Pokud objednané zboží nebude skladem, spojí se prodávající  telefonicky s kupujícím a domluví se na alternativě zboží.  Jejich domluva bude ještě stvrzena e-mailem, kde kupující musí sdělit, že s novou alternativou souhlasí. Do té doby než kupující nezašle svůj nový souhlas s novým zbožím, nebude objednávka brána jako závazná.

Dodací podmínky, poštovné, balné, platby

1.1. Prodávající je povinen zaslat zboží kupujícímu na adresu, kterou kupující uvedl ve své objednávce.

1.2. Kupující je povinen zboží převzít.

1.3. Zboží bude expedováno službou PPL nebo Českou poštou. Cena poštovného se řídí  vždy dle platného ceníku.

1.4.  Balné se kupujícímu neúčtuje. Tato služba je zdarma.

1.5. Platba proběhne za předem domluvených podmínek. Zboží bude dodáno buď na dobírku či kupující je povinen zaslat peníze předem na účet prodávajícího.

1.6. Číslo bankovního účtu zašle prodávající v potvrzovacím e-mailu spolu s akceptací objednávky.

1.7. V případě, že kupující nakoupí zboží více jak za 2.500,-Kč, poštovné i balné mu nebude účtováno a je zdarma.

1.8. V případě, že by kupující požadoval zaslání zboží do zahraničí, bude zasláno pouze službami České pošty a to dle jejich platného ceníku. Prodávající souhlasí se zasláním zboží do zahraničí.

1.9. Provozovatel je oprávněn předávat osobní údaje zákazníků v rozsahu e-mailových adres, použitých v rámci nákupů na stránkách internetového obchodu, provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš internetový obchod zapojen. Provozovatel portálu Heureka.cz je vůči naší společnosti v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 6 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zasílání e-mailových adres se týká všech zákazníků, kteří nevyjádřili svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných na adrese https://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Provozovatel portálu Heureka.cz předané e-mailové adresy uchovává po dobu, po kterou je naše společnost zařazena do programu ověřeno zákazníky, nebo po dobu, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči naší společnosti nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz k čemuž je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku.

Slevy, akce,

1.1. V případě, že prodávající bude mít pro své klienty akci se slevou, tak se slevy nesčítají.

1.2. Prodávající si vyhrazuje právo na zaslání slevového kuponu v zásilce pro kupujícího.

1.3. Kupující může uplatnit jednu slevu na jeden druh zboží.

Reklamace

1.1. Případné reklamace se řídí občanským zákoníkem.

1.2. Zboží zasílá kupující na své náklady na adresu prodávajícího. Náhrada za poštovné je nevratná.

1.3. Prodávající se zavazuje případnou reklamaci vyřídit do 14ti dnů ode dne doručení.

1.4. Záruční doba běží od převzetí zboží.

1.5. Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít.

1.6. Kupující má právo na vrácení zboží bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí.

1.7. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, špatným úžíváním vedoucím k poškození. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů nebo užíváním za extrémně neobvyklých podmínek.

1.8. Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Prodávající doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na Prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.

GDPR

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)


I. Správce osobních údajů

Blažena Baumruková
Sídlem Družstevní 235, Čechtice, 257 65
IČ: 61468592
(dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.


II. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

III. Zdroje osobních údajů

Přímo od subjektů údajů (maily, telefon, sociální sítě, vizitky aj.)

IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

a)      Adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)

b)      Popisné údaje (např. bankovní spojení)

c)      další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

d)      údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.)

V. Kategorie subjektů údajů

a)      zaměstnanec správce

b)      dodavatel služby

c)      jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci

d)      uchazeč o zaměstnání

VI. Kategorie příjemců osobních údajů

a)      finanční ústavy

b)      veřejné ústavy

c)       zpracovatel

d)      státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

e)      osobní informace nebudou poskytované třetím stranám vyjma víše uvedeným

VII. Účel zpracování osobních údajů

a)      účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů

b)      jednání o smluvním vztahu

c)      plnění smlouvy

d)      ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob

e)      archivnictví vedené na základě zákona

f)       plnění zákonných povinností ze strany správce

g)      ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů


VIII. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

IX. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, či v příslušných právních předpise ch jde o dobu deseti let. Dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

X. Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

a)      subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,

b)      zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,

c)       zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,

d)      zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,

e)      zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,

f)       zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

XI. Práva subjektů údajů

1)      V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

a)      účelu zpracování,

b)      kategorii dotčených osobních údajů,

c)       příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

d)      plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,

e)      veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,

f)       pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

2)      Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a)      Požádat správce o vysvětlení.

b)      Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.

c)       Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.

d)      Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.

e)      Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.

f)       Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace